top of page
bunderbos.jpg

Bezoekersvoorwaarden

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1

Alle onderdelen behorende tot mOERveld worden in vervolg van dit reglement aangehaald

als ‘het buitencentrum’.

Artikel 1.2

Onder ‘het buitencentrum’ wordt verstaan de organisatie die het buitencentrum beheert en

exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren en

overige medewerkers.

Artikel 1.3

Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct het

buitencentrum betreedt en/of een activiteit bijwoont die door het buitencentrum of door een

externe partij wordt georganiseerd.

Verblijf in het buitencentrum

Artikel 2.1

Gedurende het verblijf in het buitencentrum dient de bezoeker zich in overeenstemming met

het huishoudelijk reglement, de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de

aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is

tevens verplicht de door als zodanig kenbare medewerkers van het buitencentrum, maar niet

daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het

redelijk oordeel van een medewerker van het buitencentrum, die als zodanig herkenbaar

dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of

instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het buitencentrum worden

ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het

toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 2.2

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar

op het gedrag van kinderen. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend onder

begeleiding van een volwassene het buitencentrum betreden. Leraren en begeleiders van

groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 2.3

Het is de bezoeker onder meer verboden om in het buitencentrum:

  1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

  2. rondleidingen te verzorgen. Rondleidingen in het buitencentrum worden uitsluitend door medewerkers in opdracht van het buitencentrum gegeven;

  3. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;

  4. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het veroorzaken van geluidsoverlast door gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast;

  5. te roken;

  6. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare medewerker van het buitencentrum

  7. gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen;

  8. open vuur te maken of zich met vuur te bewegen. Vuur wordt uitsluitend gemaakt en gehandhaafd onder begeleiding van medewerkers op de daarvoor aangewezen vuurplaatsen.

Artikel 2.4

Een medewerker van het buitencentrum, die als zodanig herkenbaar is, kan inzage verlangen

door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Bij weigering van controle door een bezoeker

kan hem de toegang worden geweigerd.

Artikel 2.5

Bezoeker dient identificeerbaar te zijn. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en

die bij de toegangscontrole zijn/haar gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot het

buitencentrum ontzegd.

Artikel 2.6

Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het

buitencentrum is het de bezoeker verboden om (professionele) foto-, video- en filmopnamen

te maken voor commerciële doeleinden en voor commerciële doeleinden te gebruiken,

openbaar te maken, te vermenigvuldigen, op welke wijze en met wel social media platform

dan ook. Bij overtreding van dit verbod is de bezoeker een direct opeisbare boete

verschuldigd van €10.000,- en behoudt de directie van het buitencentrum zich alle rechten

voor om de bezoeker in rechte te betrekken ter zake te komen tot vernietiging van de illegaal

gemaakte foto-, video- en filmopnames.

Artikel 2.7

Het buitencentrum maakt foto’s en filmopnames publiciteitsdoeleinden. Door het betreden

van het buitencentrum geeft de bezoeker zijn/haar impliciete toestemming voor publicatie van

deze foto-, video- en/of filmopnames voor de website van het buitencentrum, in folders of op

andere wijze. Indien een bezoeker hier tegen bezwaar heeft om herkenbaar in beeld te zijn,

kan hij/zij dit kenbaar maken aan de directie van het buitencentrum. Het buitencentrum zal er

dan voor zorgen dat bij in mogelijke publicatie deze persoon of personen niet in beeld komen.

Artikel 2.8

In het geval van slechte weersomstandigheden, treedt het protocol Weeralarm van het

openluchtmuseum in werking, waarbij besloten kan worden tot gedeeltelijke of gehele

ontruiming van het buitencentrum.

Artikel 2.9

Alle dieren die op het terrein van het buitencentrum aanwezig zijn dienen te allen tijde met

respect bejegend te worden. Indien een medewerker, die als zodanig herkenbaar is, een

bezoeker aanspreekt op zijn niet toelaatbaar gedrag jegens de dieren en dit gedrag niet

stopt, zal de bezoeker van het terrein worden verwijderd.

Toegankelijkheid

Artikel 3.1

Het buitencentrum heeft een beperkte gelegenheid voor het parkeren van auto’s. Er wordt

zoveel mogelijk aangeraden, auto’s te parkeren op de openbare weg Heerenstaat en de

Hazenstraat te gebruiken om het buitencentrum te bereiken. Het buitencentrum is beperkt

toegankelijk voor rolstoelgebruikers, mede door de zachte ondergrond van het terrein en de

natuurlijke paden. Voor informatie over de omstandigheden die beperkingen voor de

persoonlijke toegankelijkheid kunnen inhouden en mogelijkheden voor individuele hulp, wordt

de bezoeker aangeraden voorafgaand contact op te nemen met de directie van het

buitencentrum.

Artikel 3.2

De bezoeker wordt bij het betreden van het buitencentrum aangeraden zich op locatie op de

hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt

moeten worden.

Artikel 3.3

De bezoeker wordt aangeraden zich via de website op de hoogte te stellen van de

openingstijden van het buitencentrum. Weersomstandigheden of besloten evenementen

kunnen een aanleiding zijn voor een beperktere opening van het buitencentrum voor

bezoekers.

Aansprakelijkheid en overmacht

Artikel 4.1

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of verband

houdt met onze diensten of producten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove

schuld van onze kant. In elk geval zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat

door onze verzekering wordt gedekt en dat in het betreffende geval wordt uitbetaald.

Artikel 4.2

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, fout of nalatigheid in de uitvoering van onze

diensten of producten als gevolg van omstandigheden buiten onze controle, zoals

natuurrampen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, storingen in het openbare

netwerk, of andere situaties die redelijkerwijs buiten onze macht liggen. In geval van

overmacht zullen wij onze diensten of producten zo snel mogelijk hervatten nadat de

omstandigheden zijn opgelost.

Gevonden voorwerpen

Artikel 5.1

Door de bezoeker in het buitencentrum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij

de receptie van het buitencentrum.

Artikel 5.2

Het buitencentrum zal zich inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden

voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvan binnen drie maanden de eigenaar

of rechthebbende zich niet heeft gemeld, zullen niet meer bewaard blijven.

Artikel 5.3

Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de

keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In

beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich te legitimeren.

Klachtenprocedure

Artikel 6.1

Het buitencentrum en al haar medewerkers zullen zich tot het uiterste inspannen om het

verblijf van u als bezoeker zo aangenaam en leerzaam te laten verlopen. Mochten er toch

dingen niet goed zijn gelopen, dan hanteert het buitencentrum het motto: ‘heeft u klachten

vertel het ons, bent u tevreden vertel het anderen.’

Artikel 6.2

U kunt klachten informeel melden bij een medewerker van het buitencentrum of schriftelijk

richten aan de directie van het buitencentrum. De directie zal de klachten intern bespreken

met u en voor u naar een oplossing zoeken.

 

De bezoekersvoorwaarden van het buitencentrum zijn op 23 maart 2023 vastgesteld door de

directeur en te raadplegen op de website van het buitencentrum.

bottom of page